Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

Dzień dobry!

Nazywam się Szymon Idziński i jestem twórcą produktów elektronicznych m.in. ebooków, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://idzinskitrener.com.

Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem i zainteresowanie zakupami w moim sklepie.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: szymonidzinski.trener@gmail.com

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://idzinskitrener.com/regulamin-sklepu/
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://idzinskitrener.com/ebooki/.
 • Sprzedawca – FIRMA: Szymon Idziński trener personalny, ul. Powstańców Warszawy 6D/16, 85-681 Bydgoszcz, NIP: 5542777963, REGON: 521617059
 • Ebook – plik elektroniczny dostępny w formacie .pdf, do którego pobrania, przechowywania oraz użytkowania niezbędne jest urządzenie elektroniczne przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych).
§ 2 Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych takich jak ebooki, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
§ 3 Warunki sprzedaży
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich w kwotach netto i brutto (zawierających podatek VAT).
 2. Cena podana przy Ebooku i Kursie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego jest wiążąca.
 3. Kupujący może zażyczyć sobie fakturę VAT potwierdzającą zakup pliku. W tym celu musi podać dane do niej w formularzu podczas składania zamówienia.
 4. W przypadku nieuregulowania płatności, zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji.
 5. Realizacja zamówień Bezpośrednio po dokonaniu płatności Kupujący otrzyma wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającą wpłatę. W przeciągu 24 godzin od potwierdzenia płatności Kupujący otrzyma wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, w której znajdować się będzie link do pobrania pliku.
 6. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia. W związku z powyższym i w przypadku dokonania płatności za ebooka, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków.
§ 4 Warunki płatności
 1. Płatność za ebooki odbywa się z góry za pośrednictwem przelewu bankowego.
§ 5 Zawarcie umowy
 1. By złożyć zamówienie Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 2. Dodać produkt lub produkty do koszyka, np. klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”.
 3. Po skompletowaniu zamówienia, na stronie koszyka kliknąć przycisk “Przejdź do płatności”.
 4. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności.
 5. Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.
 6. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 7. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę płatności, gdzie dokona wyboru systemu płatności dostępnego w sklepie.
 8. W przypadku wyboru Operatora Płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty.
 9. W przypadku wyboru płatności przelewem internetowym, kupujący otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o dokonanie płatności na wskazany numer konta oraz tytuł płatności.
 10. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma maila z potwierdzeniem dokonania zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa się umowę o dostarczenie treści cyfrowych,
 11. Dostęp do e-booka zostanie udzielony poprzez wiadomość e-mail, którą Kupujący otrzyma po zaksięgowaniu płatności.
§ 6 Zasady korzystania z Ebooka

 1. Zakupiona i opłacony plik będzie dostępny do pobrania poprzez odnośnik w odpowiedniej wiadomości elektronicznej. W celu pobrania pliku należy kliknąć w link dostępny w otrzymanej wiadomości mailowej.
 2. Zaleca się zapisanie Ebooka na nośniku pamięci przez Kupującego po dokonaniu zakupu.
 3. Plik objęty jest ochroną przewidzianą w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i może być używana wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz licencji.
 4. Kupujący ma prawo korzystać z Ebooka wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do: rozpowszechniania Ebooka i jego opracowań w całości lub we fragmentach bez wyraźnego zezwolenia ze strony Sprzedawcy; utrwalania lub zwielokrotniania Ebooka w celu jej rozpowszechniania; komercyjnego wykorzystania Ebooka w jakikolwiek sposób.
 6. Kupujący zobowiązany jest do dbania o to, by osoby nieuprawnione nie korzystały z Ebooka w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem oraz postanowieniami licencji.
 7. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie materiałów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 7 Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt lub treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może zgłosić reklamację do Sprzedawcy, w szczególności, gdy: Zakupiony plik okaże się uszkodzony; w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za plik nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
§ 8 Odstąpienie od umowy usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Ebooków czy innych plików dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie.
 2. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn.
 3. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy szymon@idzinskitrener.com.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, zwróci Klientowi otrzymane płatności. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy – zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
 7. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
 8. Klient niebędący Konsumentem nie może odstąpić od umowy ani rozwiązać jej w inny sposób jeżeli zapłacił choćby część za zakupiony Ebook lub pobrał zamówionego Ebooka.
 9. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Kupujący zobowiązany jest do usunięcia Ebooka ze wszelkich nośników elektronicznych i tradycyjnych niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni.
§ 9 Bezpieczeństwo
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szymon@idzinskitrener.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
§ 10 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Sprzedawca pozostaje Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klienta podane w procesie rejestracji Konta lub składania zamówienia bez rejestracji przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i dostępnej pod adresem https://idzinskitrener.com/polityka-prywatnosci/
§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 12 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.
Napisz do mnie na Messengerze